Общи условия

Добре дошли в BIJUTABAZAR.bg – онлайн платформа за публикуване на ОБЯВИ за бижута и всички дейности съпътстващи производството, търговията и рекламата на бижута

Ако имате някакви въпроси или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Връзка с нас“.

Приемане на общи условия

1. С използване на интернет сайта www.bijutabazar.bg, всяко негово меню, поддомейн (subdomain), категория или подкатегория, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено от използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта, както и от всички други условия, произтичащи от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата BIJUTABAZAR.bg. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.bijutabazar.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и ако лицето не желае да стане ПОТРЕБИТЕЛ и ползвател на услугите на BIJUTABAZAR.bg, ако не желае да предоставя данни и информация (Политика за защита на личните данни) и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

3. УСЛУГИТЕ, предлагани от BIJUTABAZAR.bg, не са предназначени за лица, не навършили 18 години. Тези лица следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.

4. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ могат да бъдат променяни по всяко време от „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД си запазва правото да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и да съобразяват поведението си с тях. BIJUTABAZAR.bg не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Актуален вариант на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ може да се види на адрес: https://bijutabazar.bg/obshti-usloviya/Актуален вариант на ПОЛИТИКАНА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ / ПОЛИТИКАНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ може да се види на адрес: https://bijutabazar.bg/politika-za-poveritelnost/Приемането и съгласието с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ е задължително условие за използването на сайта и платформата BIJUTABAZAR.bg.

Терминология

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

BIJUTABAZAR.bg е собственост на „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ на „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД служат за регулация на взаимоотношенията между BIJUTABAZAR.bg /“БОЛКАН БУЛ“ ЕООД/, от една страна, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на интернет сайтa www.bijutabazar.bg, от друга.

2„БОЛКАН БУЛ“ ЕООД:

„БОЛКАН БУЛ“ ЕООД (наричано по-долу „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД), е еднолично дружество с ограничена отговорност регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 112072599, със седалище и адрес на управление в гр. Пещера, ПК-4550, ул. „Ангел Калоянов“ № 17, обл. Пазарджик, България

3. BIJUTABAZAR.bg:

Създадения от „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД уеб сайт е интернет платформа за публикуване на ОБЯВИ за бижута и всички дейности съпътстващи производството, търговията и рекламата на бижута, оперираща под домейна www.bijutabazar.bg.

4. ПОТРЕБИТЕЛ:

Физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта www.bijutabazar.bg.

5. УСЛУГИ:

Всички услуги на „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД, които са достъпни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на уебсайта www.bijutabazar.bg.

6. РЕГИСТРАЦИЯ:

Процедурата по създаване на нов ПРОФИЛ. Като се регистрирате се съгласявате с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

7. ПРОФИЛ:

Съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран ПОТРЕБИТЕЛ на услугите в сайта.

8. ОФЕРТА, ОБЯВА:

ОБЯВА за продажба и/или за търсене на стоки или извършване/търсене на услуги.

9. АРТИКУЛ:

Стока или услуга, които могат да бъдат предмет на ОБЯВА съгласно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

10. ПРОДАВАЧ:

ПОТРЕБИТЕЛ, който предлага АРТИКУЛИ чрез пускането на ОБЯВА в www.bijutabazar.bg.

11. КУПУВАЧ:

ПОТРЕБИТЕЛ, който купува или наема АРТИКУЛИ чрез www.bijutabazar.bg.

12. САЙТ / УЕБСАЙТ:

Уебсайт с адрес (URL) www.bijutabazar.bg.

Публикуване на обяви в BIJUTABAZAR.bg:

1. Като подавате ОБЯВА се съгласявате с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта. С подаването на ОБЯВА давате съгласието си персоналните ВИ данни да се съхраняват в базата данни на www.bijutabazar.bg в съответствие със законовите норми.

2. Заглавията и текста на ОБЯВИТЕ се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български език. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състоянието, произхода, марката или производителя.

3. За да се направи ОБЯВА за предлагане или търсене на АРТИКУЛ в BIJUTABAZAR.bg, ПРОДАВАЧЪТ следва да попълни формуляр за ОБЯВА в BIJUTABAZAR.bg, където трябва да посочи заглавие на ОБЯВАТА и описание на АРТИКУЛА, да избере най-подходящата категория за АРТИКУЛА, да посочи цена или условията за определяне на цената и да определи местоположението на предлагания АРТИКУЛ.

4. ОБЯВАТА трябва да е с ясно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа, да не съдържа повече от една предлагана услуга или стока, с правилно попълнени задължителни полета. ОБЯВАТА не трябва да съдържа некоректна, погрешна или подвеждаща другите потребители информация, цена или характеристика за стока или услуга. Снимките трябва да са качествени и да съответстват на конкретното предложение.

5. ОБЯВИ, в които се предлагат АРТИКУЛИ безплатно, попадат в специална категория „Подарявам“ в BIJUTABAZAR.bg.

6. Обяви, неотговарящи на съответната рубрика и на правилата, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на Модератор.

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е напълно отговорен за съдържанието, което публикува в ОБЯВАТА, и за грешки или неточности в описанието на АРТИКУЛА. Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки (реплики), пиратски стоки (стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка (включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.

8. ОБЯВИТЕ се публикуват за срок от 18 месеца.

9. След като ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълни формуляра за публикуване на ОБЯВАТА и натисне бутона „Публикуване“, ОБЯВАТА му се публикува в www.bijutabazar.bg . Администраторите и Модераторите имат право по собствена преценка да премахват, редактират и преместват обяви в други, по-подходящи категории, когато те са в разрез с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, или са забранени.

10. TOP/VIP ОБЯВИТЕ се публикуват за срок от 7 дни. Плащането на промо опция за промотирана ОБЯВА не гарантира публикуването на ОБЯВАТА в BIJUTABAZAR.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване.11. Не се допуска:

– Публикуването на една и съща ОБЯВА повече от един път, в няколко рубрики или райони.

– Предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и онагледена с различни снимки.

– Публикуването на информация, която не касае конкретната стока или услуга, предмет на ОБЯВАТА, публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието, в т. ч. уеб адреси, телефони, скайп и др.

– Изброяването на допълнителни продукти или марки, предлагани от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

– Използването на нецензурни, обидни изрази, текстове и снимки, насочени да увредят имиджа или достойнството на други лица.

– Публикуване или друго предаване на съдържание на ОБЯВА, което е неправомерно по смисъла на закона или в резултат на други договорни или поверителни отношения, или което е вредно, заплашващо, обиждащо, дискредитиращо, неприлично, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини.

– Публикуване или друго предаване на съдържание на ОБЯВА, което нарушава авторско, патентно, търговско, или друго пpаво на собственост, на която и да е страна.

– Формулиране, изпращане, публикуване или друго предаване на материали, съдържащи компютърни вируси, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

– Публикуването на ОБЯВИ с телефони с добавена стойност без да е изрично посочено в текста на ОБЯВАТА заедно с тарифата им.

– Публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, публикуването на линкове към други сайтове за ОБЯВИ.

– Директна нерегламентирана реклама.

– Предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.

– Копирането на снимки и текстове от ОБЯВИ на други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и на снимки с логото на други сайтове. За стоки „втора употреба“ е задължително качването на поне една собствена снимка на предлагания АРТИКУЛ.

– Публикуването на ОБЯВИ с текст или отделни думи и части от думи с главни букви, които неестествено се отличават от останалите ОБЯВИ;

– Публикуването на ОБЯВИ съдържащи специални символи, излишни интервали, точки и препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, съдържащи фрази, които привличат измамно ПОТРЕБИТЕЛЯ да насочи вниманието си към тях в списък от ОБЯВИ или мамят системата да ги постави на първо място в списък от ОБЯВИ, с множество правописни грешки,и на ОБЯВИ, изискващи пълно или частично предплащане на стоката или услугата.

– Публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание.

– Публикуване на ОБЯВИ със статус „Безплатно“ с рекламна цел – за АРТИКУЛИ, които не се подаряват или предлагат безплатно.

При неспазване на ограниченията, описани в т.11 на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, нарушението ще бъде коригирано, ако е възможно, от модератор на сайта, или обявата ще бъде заличена. При многократни нарушения на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, и в частност на ограниченията по т.11 от тях, достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до сайта ще бъде блокиран. Същата мярка, но при еднократно нарушение, се прилага при публикуване на обява, съдържаща ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ.

Забранени артикули:

– Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или законни интереси на трети лица.

– Артикули с порнографско съдържание, материали, изобразяващи по открит начин сексуално поведение.

– Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на омраза на каквато и да е основа.

– Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето или околната среда

– Психотропни субстанции и упойващи средства, в частност наркотици, и всички други субстанции използвани за заместители, независимо от това дали притежаването и търговията с такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.

– Експлозиви и пиротехнически материали (в т.ч. фойерверки, ракети и др.)

– Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи, алкохолни напитки.

Във връзка с промените в чл.99 ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове се забранява публикуването на обяви и съобщения в платформата, чрез които се предлагат за продажба алкохолни напитки, тютюн, тютюневи изделия, ръчно свити цигари или цигари изработени от заготовки с филтър, както и отпадъци от тютюн.

– Медицински продукти, хомеопатични и лекарствени средства.

– Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и др. външни органи, при положение, че не са забранени за продажба от закона.

– Артикули, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите.

– Софтуер под лиценз „Не е предназначен за продажба“, тестов, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти.

– Рибарски инструменти и приспособления, ограничени от закона. – Оръжия (както и частите за оръжия) и муниции, изискващи притежаването на подходящо разрешително или регистрация, и устройства, изстрелващи газ, включително лютив газ, независимо от това дали притежанието и търговията с тях са ограничени от закона. Храни, хранителни продукти, с изключение на сухи храни, пакетирани, в срок на годност. -Бельо втора употреба. В сайта се публикуват единствено обяви за бижута и всички дейности съпътстващи производсрводството, търговията и рекламата на бижута.

Плащания

Потребителите на BIJUTABAZAR.bg имат възможност за използване от допълнителни платени услуги за промотиране на ОБЯВИТЕ им в BIJUTABAZAR.bg. Плащанията за УСЛУГИТЕ, предлагани чрез сайта BIJUTABAZAR.bg, се извършват в брой (EasyPay), Visa, MasterCard, Visa Electron, с банков превод, на банкомат, ePay.bg, PayPal.com, или чрез мобилните оператори на територията на Република България посредством SMS (Short Message Services). Цените на УСЛУГИТЕ се обявяват на сайта. „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да се откаже от УСЛУГА и да иска да му се възстанови сумата, предплатена за ползването й, ако тя вече е била изпълнена или е започнала да се изпълнява.

Изтриване на профила

Потребителят може да прекрати отношенията си с BIJUTABAZAR.bg по всяко време, като изтрие своя ПРОФИЛ. Той може да го осъществи, като влезе в своя ПРОФИЛ с името и паролата си и натисне линка „Изтриване на моят профил“. След извършването на гореописаните действия споразумението ще се прекрати след изтичане на 3 месеца от датата на приключване на последната покупка или продажба на продукти от Потребителя .

Права на интелектуална собственост на Платформата

Името Bijuta Bazar е патентовано като търговска марка и промишлен дизайн. Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Уебсайта, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на BIJUTABAZAR.bg или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и BIJUTABAZAR.bg. Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в: реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Общи условия не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти. Съдържанието и Услугите на Уебсайта се предоставят такива, каквото са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани, или по друг начин използвани за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. BIJUTABAZAR.bg си запазва всички права върху Уебсайта и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Уебсайта за каквито и да е търговски цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Уебсайта към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Уебсайта, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпроизвеждане или използване, са изрично забранени.

Права на интелектуална собственост на трети страни

Във връзка с предоставянето на услугите, Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между носителя на правата на интелектуална собственост и BIJUTABAZAR.bg.

Платформата / сайта BIJUTABAZAR.bg не носи отговорност ако в публикуваните обяви се предлагат неистински / реплики на стоки брандирани или етикетирани с имена / марки собственост на трети страни. При констатирането, докладването и доказването на такива злоупотреби обявите ще бъдат изтривани и ще се уведомят компетентните органи. При повторно нарушение ще бъде изтриван профила на потребителя.

Отговорност на „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД и други разпоредби

1. Потребителското име, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, му дава само правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на системата на BIJUTABAZAR.bg. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ промени потребителското си име, „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД не носи отговорност за истинността на новото потребителско име и дали то засяга права на трети лица, като право на име или други лични права, право на търговско наименование, право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

2. Използвайки УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне ОБЯВА, която има обиден, неприличен или неприемлив характер, тъй ката обявите се публикуват в реално време и е невъзможно да се направи предварителна проверка на съдържанието им. При никакви обстоятелства „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД не носи отговорност за каквото и да е съдържание на ОБЯВА, създадена от ПОТРЕБИТЕЛ, включително за грешки и пропуски в нея или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на ОБЯВА, публикувана, изпратена или предадена по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ. При нередности е предвидена опция за докладване на обявата. Обява с нередности докладвана от потребители на сайта ще бъде преглеждана от модератор и незабавно премахвана.

3. „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните ОБЯВИ. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните ОБЯВИ и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в ОБЯВИТЕ не се съдържа подвеждаща информация.

4. Потребителят е длъжен да се запознава с актуализирания списък на ЗАБРАНЕНИТЕ АРТИКУЛИ преди публикуването на всяка нова ОБЯВА. И двете страни ще приемат, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е съгласил и ще се съобразява с този списък при всяко следващо ползване на УСЛУГИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да публикува ОБЯВИ, които отговарят на изискванията на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

5. „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване или невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на Администратора и други, на УСЛУГИТЕ.

6. „БОЛКАН БУЛ“ ЕООД не упражнява контрол и не носи отговорност за:

– Действия на ПОТРЕБИТЕЛИ и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и за вреди, причинени от неточна, незаконна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от ПОТРЕБИТЕЛИ на платформата BIJUTABAZAR.bg и трети лица.

– Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от ПОТРЕБИТЕЛИ.

– За действията или бездействията на ПОТРЕБИТЕЛИ на платформата BIJUTABAZAR.bg включително и в случай, че те не спазват уговорките по договорите си, сключени с други ПОТРЕБИТЕЛИ за покупко продабжа.

7. За всички неуредени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.